Hong Zhang

  • Yutian Lin, Zhedong Zheng, Hong Zhang, Chenqiang Gao, Yi Yang, "Bayesian query expansion for multi-camera person re-identification." Pattern Recognition Letters, 2020.[Link]