Han Yi

  • Han Yi, Zhedong Zheng, Xiangyu Xu, Tat-seng Chua, "Progressive Text-to-3D Generation for Automatic 3D Prototyping." arXiv:2309.14600, 2023.[Link]