Chao Sun

  • Chao Sun, Zhedong Zheng, Xiaohan Wang, Mingliang Xu, Yi Yang, "Self-supervised Point Cloud Representation Learning via Separating Mixed Shapes." IEEE Transactions on Multimedia, 2022.[Link]