Changxin Gao

  • Chuchu Han, Zhedong Zheng, Changxin Gao, Nong Sang, Yi Yang, "Decoupled and Memory-Reinforced Networks: Towards Effective Feature Learning for One-Step Person Search." AAAI, 2021.[Link]
  • Chuchu Han, Zhedong Zheng, Kai Su, Dongdong Yu, Zehuan Yuan, Changxin Gao, Nong Sang, Yi Yang, "DMRNet++: Learning Discriminative Features with Decoupled Networks and Enriched Pairs for One-Step Person Search." IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence, 2022.[Link]