Bolun Zheng

  • Tingyu Wang, Zhedong Zheng, Chenggang Yan, Jiyong Zhang, Yaoqi Sun, Bolun Zheng, Yi Yang, "Each part matters: Local patterns facilitate cross-view geo-localization." IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), 2021.[Link]