Bang Zhang

  • Xuanmeng Zhang, Zhedong Zheng, Daiheng Gao, Bang Zhang, Pan Pan, Yi Yang, "Multi-View Consistent Generative Adversarial Networks for 3D-aware Image Synthesis." CVPR, 2022.[Link]
  • Xuanmeng Zhang, Zhedong Zheng, Daiheng Gao, Bang Zhang, Yi Yang, Tat-Seng Chua, "Multi-View Consistent Generative Adversarial Networks for Compositional 3D-aware Image Synthesis." IJCV, 2023.[Link]
  • Yucheng Suo, Zhedong Zheng, Xiaohan Wang, Bang Zhang, Yi Yang, "Jointly Harnessing Prior Structures and Temporal Consistency for Sign Language Video Generation." ACM TOMM, 2024.[Link]