Publications

You can also find my articles on my Google Scholar profile.

Publications: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017


Publications

2021

Rectifying Pseudo Label Learning via Uncertainty Estimation for Domain Adaptive Semantic Segmentation
Zhedong Zheng, Yi Yang
IJCV, 2021 (URL)[Code] [中文介绍]

Each Part Matters: Local Patterns Facilitate Cross-view Geo-localization
Tingyu Wang, Zhedong Zheng, Chenggang Yan, Yi Yang
TCSVT, 2021 (URL)[Code] [中文介绍]

Decoupled and Memory-Reinforced Networks: Towards Effective Feature Learning for One-Step Person Search
Chuchu Han, Zhedong Zheng, Changxin Gao, Nong Sang, Yi Yang
AAAI, 2021 (URL)

2020

University-1652: A Multi-view Multi-source Benchmark for Drone-based Geo-localization
Zhedong Zheng, Yunchao Wei, Yi Yang
ACM MM, 2020 (URL) [Explore Drone-view Data] [Explore Satellite-view Data] [Explore Street-view Data] [Video Sample] [Code] [中文介绍]

Dual-Path Convolutional Image-Text Embedding with Instance Loss
Zhedong Zheng, Liang Zheng, Michael Garrett, Yi Yang, Mingliang Xu, Yi-Dong Shen
TOMM, 2020. (URL) [Slide] [Code] [中文介绍]

VehicleNet: Learning Robust Visual Representation for Vehicle Re-identification
Zhedong Zheng, Tao Ruan, Yunchao Wei, Yi Yang, Mei Tao
TMM, 2020 (URL)[Code] [中文介绍]

Unsupervised Scene Adaptation with Memory Regularization in vivo
Zhedong Zheng, Yi Yang
IJCAI, 2020 (URL) [Code]

Real-World Automatic Makeup via Identity Preservation Makeup Net
Zhikun Huang, Zhedong Zheng, Chenggang Yan, Hongtao Xie, Yaoqi Sun, Jianzhong Wang, Jiyong Zhang
IJCAI, 2020 (URL) [Code] [中文介绍]

Unsupervised Eyeglasses Removal in the Wild
Bingwen Hu, Zhedong Zheng, Ping Liu, Wankou Yang, Mingwu Ren
TCYB, 2020 (URL)

Diagnose like a Radiologist: Attention Guided Convolutional Neural Network for Thorax Disease Classification
Qingji Guan, Yaping Huang, Zhun Zhong, Zhedong Zheng, Liang Zheng, Yi Yang
Pattern Recognition Letters, 2020 (URL)

2019

Joint discriminative and generative learning for person re-identification
Zhedong Zheng, Xiaodong Yang, Zhiding Yu, Liang Zheng, Yi Yang, Jan Kautz
CVPR (Oral), 2019 (URL) [Project] [Paper] [YouTube] [Bilibili] [Poster] [中文介绍]

Pedestrian alignment network for large-scale person re-identification
Zhedong Zheng, Liang Zheng, Yi Yang
TCSVT, 2019 (URL) [Code] [Video] [中文介绍]

CamStyle: A Novel Data Augmentation Method for Person Re-identification
Zhun Zhong, Liang Zheng, Zhedong Zheng, Shaozi Li, Yi Yang
TIP, 2019 (URL)

Improving Person Re-identification by Attribute and Identity Learning
Yutian Lin, Liang Zheng, Zhedong Zheng, Yu Wu, Zhilan Hu, Chenggang Yan, Yi Yang
Pattern Recognition, 2019 (ESI Highly Cited Paper)

2018

Macro-Micro Adversarial Network for Human Parsing
Yawei Luo, Zhedong Zheng, Liang Zheng, Tao Guan, Junqing Yu, Yi Yang
ECCV, 2018 (URL) [Code]

A discriminatively learned cnn embedding for person reidentification
Zhedong Zheng, Liang Zheng, Yi Yang
TOMM, 2018 (URL) [Code] (ESI Highly Cited Paper)

Camera Style Adaptation for Person Re-identification
Zhun Zhong, Liang Zheng, Zhedong Zheng, Shaozi Li, Yi Yang
CVPR, 2018 (URL)

Multi-pseudo Regularized Label for Generated Samples in Person Re-Identification
Yan Huang, Jinsong Xu, Qiang Wu, Zhedong Zheng, Zhaoxiang Zhang, Jian Zhang
TIP, 2018 (URL)

Bayesian query expansion for multi-camera person re-identification
Yutian Lin, Zhedong Zheng, Hong Zhang, Chenqiang Gao, Yi Yang
Pattern Recognition Letters, 2018 (URL)

2017

Unlabeled samples generated by gan improve the person re-identification baseline in vitro
Zhedong Zheng, Liang Zheng, Yi Yang
ICCV (Spotlight), 2017 (URL) [Code] (1000+ Citations)